صادق ما

۱۴۰۰/۰۳/۱۶

بسم‌الله

می‌گویند حضرتشان یکی یکی اسامی و القاب معصومین را به وصی‌شان فرمود تا رسید به ششمین‌نام. نامش جعفر است و لقبش صادق.

ظاهراً سوال می‌شود همگی صادق‌اند، چرا ششمین ملقب به صادق می‌شود.

جواب دادند: بعدها در نسلم، جعفر دیگری است که به کذّاب۱ معروف می‌شود. باید از هم متمایز شوند.

*

صادق‌آل محمد، ششمین امام شیعه شد که بعدها فقه‌مان و مذهبدوازده‌امامی ما به نام ایشان مزین گردید. با اینکه فرقه ۷ امامیه و اسماعیلیه از بعد امام ششم از ما جدا شدند، اما بازفقه ۱۲ امامی، به فقه‌جعفری معروف شد.

آقاجانم

سالها عادت کردم به نام شما خطاب شوم. (مفصل است، بماند...)کاش در قیامت هم به عادت‌دنیا ما را به نامِ شما صدا بزنند...


۱. جعفر کذاب، برادر امام یازدهم و عموی امام دوازدهم بودند. کسی که قصد کرد با خواندنِ‌نماز بر پیکر برادرش، ادعای امامت کند و اخرین‌جایی که به صورت عمومی امام دوازدهم دیده‌شدند همین‌جا بود که فرمودند: عموجان! من بر این کار سزاوارترم...

و همانجا نقطه آغاز غیبت شد.

  • مهدیه مظفری

امام‌صادق (علیه‌السلام)